Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip: 300.000 VNĐ

Nạp Card Nhận Số Chắc Thắng ngày :10-07-20Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
10-07-20 Gia Lai
Ninh Thuận
09-07-20Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Quảng Bình: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Trúng đầu 0 Bình Định,
Trúng đuôi 5 Quảng Trị
232
08-07-20Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Trúng đầu 4 Khánh Hòa223
07-07-20Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Trúng đầu 5 Đắc Lắc275
06-07-20TT Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 6 TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
248
05-07-20Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đuôi 3 Khánh Hòa
246
04-07-20Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Quảng Ngãi: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 4 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 0 Đắc Nông
247
03-07-20Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng đuôi 0 Ninh Thuận
266
02-07-20Bình Định: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 6 Bình Định,
Trúng đuôi 1 Quảng Bình
239
01-07-20Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đầu 1 Khánh Hòa
252
30-06-20Đắc Lắc: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 0 Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
216
29-06-20TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 6 TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
218
28-06-20Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đầu 3 Khánh Hòa
254
27-06-20Quảng Ngãi: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 2
Trúng đầu 3 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 0 Đắc Nông
235
26-06-20Gia Lai: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Gia Lai256
25-06-20Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đầu 5 Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
233
24-06-20Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 7 Đà Nẵng,
Trúng đầu 0 Khánh Hòa
238
23-06-20Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
242
22-06-20TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Phú Yên253
21-06-20Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 1 Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
257
20-06-20Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 7 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng đầu 4 Đắc Nông
233
19-06-20Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 6 Gia Lai,
Trúng đuôi 8 Ninh Thuận
264
18-06-20Bình Định: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 5 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đầu 4 Quảng Bình
254
17-06-20Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Trúng đầu 2 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 7 Khánh Hòa
281
16-06-20Đắc Lắc: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 1 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc262
15-06-20TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 9
Trúng đầu 1 TT Huế,
Trúng đuôi 9 Phú Yên
273
14-06-20Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trúng đầu 4 Kon Tum244
13-06-20Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
208
12-06-20Gia Lai: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 2 Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
232
11-06-20Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đầu 7 Quảng Bình
249
10-06-20Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 0
Trúng đầu 8 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 0 Khánh Hòa
275
09-06-20Đắc Lắc: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 3 Quảng Nam236