Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp: 1.000.000 VNĐ

Mua số Víp Chắc ăn 100% ngày :10-07-20Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
10-07-20 Gia Lai
Ninh Thuận
09-07-20Bình Định: 105,
Quảng Trị: 255,
Quảng Bình: 274
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
615
08-07-20Đà Nẵng: 459,
Khánh Hòa: 342
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
482
07-07-20Đắc Lắc: 652,
Quảng Nam: 332
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
679
06-07-20TT Huế: 906,
Phú Yên: 818
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
554
05-07-20Kon Tum: 470,
Khánh Hòa: 673
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
770
04-07-20Đà Nẵng: 322,
Quảng Ngãi: 564,
Đắc Nông: 204
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
432
03-07-20Gia Lai: 071,
Ninh Thuận: 520
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
749
02-07-20Bình Định: 486,
Quảng Trị: 206,
Quảng Bình: 791
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
499
01-07-20Đà Nẵng: 328,
Khánh Hòa: 917
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
156
30-06-20Đắc Lắc: 350,
Quảng Nam: 504
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
703
29-06-20TT Huế: 406,
Phú Yên: 557
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
421
28-06-20Kon Tum: 158,
Khánh Hòa: 133
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
294
27-06-20Đà Nẵng: 043,
Quảng Ngãi: 032,
Đắc Nông: 300
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
575
26-06-20Gia Lai: 838,
Ninh Thuận: 891
Trúng Ninh Thuận425
25-06-20Bình Định: 653,
Quảng Trị: 050,
Quảng Bình: 093
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
526
24-06-20Đà Nẵng: 247,
Khánh Hòa: 606
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
657
23-06-20Đắc Lắc: 257,
Quảng Nam: 384
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
376
22-06-20TT Huế: 100,
Phú Yên: 016
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
364
21-06-20Kon Tum: 701,
Khánh Hòa: 817
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
545
20-06-20Đà Nẵng: 297,
Quảng Ngãi: 686,
Đắc Nông: 044
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
705
19-06-20Gia Lai: 806,
Ninh Thuận: 948
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
363
18-06-20Bình Định: 985,
Quảng Trị: 618,
Quảng Bình: 344
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
425
17-06-20Đà Nẵng: 928,
Khánh Hòa: 547
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
444
16-06-20Đắc Lắc: 268,
Quảng Nam: 648
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
314
15-06-20TT Huế: 413,
Phú Yên: 469
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
616
14-06-20Kon Tum: 548,
Khánh Hòa: 619
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
788
13-06-20Đà Nẵng: 487,
Quảng Ngãi: 360,
Đắc Nông: 113
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
347
12-06-20Gia Lai: 582,
Ninh Thuận: 053
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
691
11-06-20Bình Định: 812,
Quảng Trị: 886,
Quảng Bình: 574
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
761
10-06-20Khánh Hòa: 640,
Đà Nẵng: 385
Trúng Khánh Hòa,
Trúng Đà Nẵng
705
09-06-20Đắc Lắc: 346,
Quảng Nam: 217
Trúng Đắc Lắc704